Klyuchevskoy (Klyuchi)

KamChatka

Published on 2020-01-06 06:00:51 UTC (3 months ago)
Klyuchevskoy (Klyuchi)

0 views

Volcano Klyuchevskoy
Source:

KamChatka

About:

Klyuchevskaya Sopka (or Klyuchevskoy Volcano) is one of the most famous volcanoes in Kamchatka. Now, its peak reaches a height of 4,850 meters.

Last updated:
Related